Opracowanie Końcowe [31 lipca 2013]

„Czechówka + Wieniawa” to tytuł publikacji, która zawiera opis procesu konsultacji i uzyskanych efektów. Publikujemy ją w sieci, żeby każdy mógł skorzystać z naszych doświadczeń. Ta wersja powstała na podstawie czterech raportów, które po zakończeniu kolejnych etapów publikowaliśmy w sieci. Umieszczaliśmy w nich sukcesywnie opisy prowadzonych badań, procesu konsultacji, warsztatów, na których tworzone były mapy emocjonalne doliny Czechówki, a także wyniki konkursu wizjonerskiego na propozycje rozwiązania problemów zgłaszanych podczas konsultacji. Kluczowy jest Raport 4, który zawiera zbiór zgromadzonych pomysłów i idei przekazanych przez konkretnych autorów prac konkursowych. To on właśnie stanowi tytułowy społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie.

Raport 4 i ostatni

Raport 4 i ostatni. Raport końcowy jest zamieszczony w zakładce Baza Wiedzy

To już ostatnia cześć opisu działań zrealizowanych w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

Przedstawiamy część czwartą, która jest zbiorem pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów, konsultacji, zgłoszonych jako wnioski do MPZP, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Pomysły te przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym i wskazane na mapie. Raport zawiera także podsumowanie całego procesu konsultacji.

Na cały projekt, który fundacja tu obok realizuje od lipca 2012 roku, składały się badania i analizy terenowe, zbieranie wiedzy, konsultacje z mieszkańcami i dwuetapowy konkurs koncepcyjny podsumowany podczas publicznej debaty. Informacje o kolejnych etapach procesu tworzenia społecznego projektu zamieszczane były sukcesywnie na tej stronie.

Początkowo opracowanie miało składać się z trzech części, jednakże, ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu podczas prowadzenia konsultacji i rozszerzenie projektu, obecnie składa się z czterech części:

Dokumentacja pokonkursowa

Społeczny projekt zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa, który realizujemy od blisko roku, zbliża się do końca.
Raport 3, zawierający dokumentację pokonkursową, jest już umieszczony w zakładce Baza Wiedzy. Prezentujemy w nim przebieg konkursu, wszystkie prace konkursowe, informacje zawarte w pracach nadesłanych na konkurs oraz wnioski, które pojawiły się po jego zakończeniu.

Początkowo planowaliśmy, że nasze opracowanie będzie składać się z trzech części:
Cz.1. Badania i analizy terenu
Cz.2. Raport z konsultacji społecznych
Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa
W trakcie procesu okazało się, że ze względu na duże zainteresowanie i większe, niż początkowo zakładaliśmy, znaczenie naszych konsultacji trzeba dołączyć jeszcze części 4 – Raport końcowy, w którym podsumujemy cały proces.

Raport 4, zamieścimy na stronach internetowych już niebawem.

Debata publiczna [17 kwietnia 2013]

Debata publiczna [17 kwietnia 2013]

17 kwietnia 2013 r. w Galerii Labirynt przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac w konkursie na zagospodarowanie doliny Czechówki i konsultacje z mieszkańcami.
W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. Gościliśmy mieszkańców, przedstawicieli radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów.

Spotkanie prowadziła pani Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Powitała zgromadzonych, przedstawiła patronów, sponsorów oraz organizacje współtworzące proces konsultacji oraz program spotkania. Następnie pan Jan Kamiński przypomniał dotychczasowy dorobek konsultacji i cały proces konsultacji. Prezentacje zwycięskich prac rozpoczął pan Damian Serwata (praca oznaczone kodem 00001919), potem panowie Paweł Jabłoński i Kamil Jaroszuk (10001013), oraz pan Michał Fronk i pan Krzysztof Jaraszkiewicz (20130112). Wszyscy zwycięzcy – również nieobecny Marcin Molik – dostali certyfikaty laureatów i pamiątkowe koszulki z logo Czechówka+Wieniawa.

Konkurs - Wystawa i Debata - 17.04.2013r

Wystawa pokonkursowa i publiczna debata 17.04.2013

Zapraszamy na wystawę pokonkursową projektów koncepcyjnych zagospodarowania doliny Czechówki, która będzie pokazana w Galerii Labirynt (dawne Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5) w dniach od 10 do 17 kwietnia 2013 r. Wernisaż wystawy będzie w środę 10.04.2013 o 17.00.

Kluczowym akcentem wystawy będzie publiczna debata w środę 17.04.2013 r. o godz. 17.00. Po prezentacji nagrodzonych prac przez ich autorów konsultacje z mieszkańcami i debatę poprowadzi ekspert z dziedziny konsultacji społecznych, dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.
„Czechówka + Wieniawa” to tytuł wystawy i robocza nazwa konsultacji, warsztatów i wreszcie konkursu, który fundacja tu obok realizuje już od kilku miesięcy w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Na wystawie pokazane będą projekty, które zostały zgłoszone w konkursie na koncepcję odnowy doliny Czechówki.

Wyniki Konkursu C+W 2013

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki w Lublinie odbyło się 9 marca 2013 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.
Celem spotkania było wyłonienie spośród nadesłanych pięciu (5) prac zwycięzców konkursu. Nadesłane prace były oznaczone następującymi kodami:
00001919
10001013
20130112
48652041
69898769

Spośród zakwalifikowanych siedmiu prac, w drugim etapie nie dostarczono prac oznaczonych kodami: 00007890, 04032304.
Po wyłonieniu trzech zwycięskich prac, otworzono koperty w celu ustalenia nazwisk zwycięzców.
Zwycięzcy konkursu to:

Konkurs - Info

W dniu 5 marca 2013 roku upłynął termin składania prac w drugim etapie otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie. Spośród zakwalifikowanych w pierwszym etapie siedmiu (7) prac na konkurs wpłynęło pięć (5).

9 marca 2013 odbędzie się posiedzenie Sądu Konkursowego, podczas którego wyłonione zostaną trzy (3) zwycięskie projekty. Wyniki obrad jury zostaną ogłoszone w dniu 20 marca na naszej stronie internetowej. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do publicznej prezentacji swoich koncepcji w dniu 17 kwietnia 2013 r, a wszystkie prace, złożone w konkursie opublikowane na naszej stronie internetowej.

Finał Konkursu - 5.03.2013r

Konkurs na projekt odnowy doliny Czechówki w Lublinie zbliża się ku końcowi. Do 5 marca 2013 r. czekamy na prace, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Prace można przysłać pocztą lub dostarczyć ostatniego dnia do siedziby fundacji tu obok.
Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu nastąpi 20 marca 2013 r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie, oraz w zakładce Konkurs.

Wnioski do MPZP

W ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa wspólnie z uczestnikami konsultacji wypracowaliśmy wnioski, dotyczące poprawy jakości przestrzeni na tym terenie, z zachowaniem walorów ekologicznych i krajobrazowych, uwzględniające interesy obecnych i przyszłych inwestorów.
Znaczna część terenu objętego naszymi konsultacjami pokrywa się z rejonami objętymi planem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych oraz do prognozy oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w projektu., który właśnie jest sporządzany.
Wnioski, które wypracowaliśmy podczas procesu konsultacji, przygotowane w formie tekstowej i graficznej, złożyliśmy 11 lutego 2013. Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej, w dziale „Baza wiedzy”.

Wyniki Konkursu - I Etap

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki w Lublinie, odbyło się 19 stycznia 2013 w godz. 10.00-15.00 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.
Podczas spotkania wyłoniono spośród nadesłanych czternastu (14) prac – siedem (7) które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

Strony